Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je udělován správci údajů (dále jen správce)

Kateřina Chvilíčková, 687 61 Vlčnov 99   

lČ: 68740409

 

Rozsah zpracování

Zákazník souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany správce:

  1. identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého nebo přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, lČO, DlČ
  2. elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa,
  3. jiné elektronické údaje: lP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v komunikačních platformách
  4. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu a plněni platebních povinností + další osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve Smlouvě/Dodatku či v jiných dokumentech a při jednáních a to včetně pozdějších aktualizací

 

 

Účel a doba zpracování

Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů ve výše specifikovaném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou.

Správce bude zpracovávat osobní údaje za účelem plnění dodavatelsko-odběratelské smlouvy.

Zákazník uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů pro všechny shora uvedené účely a jim příslušný rozsah.

Zákazník může poskytnutý souhlas kdykoliv vcelku či z části odvolat, a to emailem či písemně. Zákazník dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a jeho udělení nebylo podmiňováno poskytnutí služby,

Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení,

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a jsou zpřístupněny zaměstnancům společnosti

Kateřina Chvilíčková, 687 61 Vlčnov 99 pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“), přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování.

Zákazník prohlašuje, že souhlasí se shromažd'ováním, uchováváním a zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu ust. § 5 ods. 2 zákona 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl, 6 odst. 1 - písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů).

 

Zákazník prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a s jeho obsahem souhlasí.

 

 

Zpět do obchodu