Obchodní podmínky

prodeje na www.chvilickoviknedliky.cz  

ÚVOD

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Definice základních pojmů

 1. Prodávající – Kateřina Chvilíčková, Vlčnov 99, 687 61 IČ: 68740409 DIČ: CZ7560174589
 2. Kupující – zákazník internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitel a kupující, který spotřebitelem není.

  1. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího v postavení spotřebitele, výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění, jakož     i předpisy souvisejícími, především pak zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
  2. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitelem, výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 3. Smlouva – kupní smlouva odpovídá tomu, co kupující vloží do virtuálního košíku, provedl objednávku a tato je potvrzena prodávajícím.
 4. Zboží – výrobky studené kuchyně a knedlíků, které mohou být předmětem obchodů dle obchodních podmínek.
 5. Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

 Podmínky nákupu

Informace o výrobcích a jejich fotografie umístěné na internetových stránkách www.chvilickoviknedliky.cz mají ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodaného zboží.

 1. Před nákupem v internetovém obchodě je nutné aby kupující věděl, že nelze uskutečnit objednávku, která nepřesáhne 300 Kč. Objednávky, které nepřesáhnou částku 300 Kč není možné odeslat ke zpracování..
 2. V případě zájmu o nabízené zboží v internetovém obchodě je nutné, aby kupující u vybraného výrobku vyplnil množství a vložil do virtuálního košíku.
 3. Zboží z košíku máte možnost před odesláním objednávky odstranit, nebo měnit jeho množství. V košíku se Vám zobrazí vždy všechno objednávané zboží, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny zboží v košíku.
 4. Datum u objednávek je automaticky přednastaven na nejbližší 3 pracovní den od dne kdy kupující zboží objednává. Je tak z důvodu výrobních kapacit výrobny.
 5. U výběru převzetí je důležité aby kupující vybral zda si zboží vyzvedne na prodejně nebo využije rozvoz. Pokud kupující zvolí rozvoz je nutné aby vybral do kterého města nebo vesnice objednávka poputuje z důvodu výpočtu ceny dopravy.
 6. Zákazníci, kteří si vyberou pro doručení rozvoz musí počítat s doručením v odpoledních hodinách pokud nebylo telefonicky sjednáno jinak.
 7. Před odesláním objednávky je možné do poznámek napsat jakým způsobem si přejete zboží zabalit. Pokud tak neučiníte bude zboží baleno do krabic.
  Obložené chlebíčky, kanapky: 

  a) Papírové krabice – jedná se o jednorázový spotřebitelský obal. Počet krabic nelze předem přesně určit, proto je cena dopočítána dle skutečného množství použitých krabic až při expedici Vaší objednávky.
  Z hygienický důvodů není možné, objednávky připravovat do již dříve použitých krabic. Objednávka je vždy připravena do nových krabic.
  b) Přepravky – pro větší zakázky, je možnost zapůjčit cukrářské přepravky. Při zapůjčení přepravek je účtována vratná záloha 100,- + nevratný manipulační poplatek 5,- za každou zapůjčenou přepravku. Celková cena zálohy + manipulační poplatek Vám bude připočten k objednávce při vyzvednutí dle skutečného množství použitých přepravek.
  Obložené mísy – jsou připraveny k odběru na nevratném jednorázovém podnosu.
 8. Objednávka je kompletní po vyplnění identifikačních a fakturačních údajů kupujícího. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ se považuje za Váš návrh na uzavření kupní smlouvy.
 9. Po odeslání objednávky vytvoří systém její kopii, kterou obdrží zákazník na uvedenou emailovou adresu. Po zpracování objednávky potvrdí prodávající (nejpozději následující pracovní den) její přijetí případně zamítnutí druhým emailem. Teprve po obdržení této zprávy lze považovat objednávku za přijatou. Potvrzení objednávky prodávajícím je přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na jím zaslanou emailovou adresu. Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

Storno objednávky

 1. Kupující může zrušit svoji objednávku nejpozději 5 dnů před uvedeným datem realizace. Objednávka musí být zrušena telefonicky na čísle 723 573 709 nebo prostřednictvím emailu na adresu info@chvilickoviknedliky.cz  Pro zrušení musí uvést své jméno, kontaktní údaje na které byla objednávka vytvořena, číslo objednávky. V případě platby zálohy má kupující právo při stornování objednávky nejpozději 5 dnů před její realizací na její vrácení. Při stornování objednávky po této lhůtě nemá povinnost prodávající kupujícímu zaplacenou zálohu vracet.

 2. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V takovém případě Vás bude prodávající telefonicky kontaktovat a navrhne další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.)

Platební podmínky

 1. Ceny výrobků – Všechny uvedené ceny na stránce www.chvilickoviknedliky.cz jsou platné pouze pro objednávky přes internetový obchod. Cena zakoupených výrobků přímo v prodejně, bez předchozí objednávky se může od uvedených cen na stránkách internetového obchodu lišit. Všechny ceny jsou uváděny s příslušnou sazbou DPH.
 2. Zboží je možné kupujícím uhradit následujícími způsoby:                                                      
  a) v hotovosti při vyzvednutí nebo dodání objednávky                                                                             
  b) U objednávek nad 1500,- Kč může být po zákazníkovi požadována záloha ve výši 30% z částky. Zálohu je nutné zaplatit před realizací objednávky teprve po jejím uhrazení lze považovat objednávku za vyřízenou. V případě, že kupující tuto zálohu neuhradí, je prodávající oprávněn, od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit a objednané zboží kupujícímu nevyrobit. Zálohu je možné uhradit na prodejně kde si zboží vyzvednete(přineste se sebou kopii objednávky) nebo platebním příkazem na náš účet.  Záloha musí být zpracována a připsaná na náš účet nejpozději 5 dnů před realizací objednávky. Doplatek zaplatí kupující při vyzvednutí nebo dodání objednávky.
 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky

 1. Způsob a místo vyzvednutí zboží je určeno kupujícím v objednávce. Kupující se zavazuje vyzvednout objednané zboží v uvedeném dnu zvoleném při vytváření objednávky.
 2. V případě rozvozů se zavazuje prodávající dodat zboží kupujícímu na místo v uvedený den zvolený při objednávce. Zboží bude dodáno v odpoledních hodinách. Řidič bude před dodáním kupujícího kontaktovat na telefonním čísle uvedeném v objednávce.
 3. V případě, že není místo bydliště pro rozvoz ve výběru je možné po předchozí telefonické domluvě zajistit dopravu na požadované místo za podmínek které si spolu prodávající a kupující domluví. Zpravidla je účtováno 12,- Kč/km. Účtována je cesta tam i zpět.
 4. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo nedodat zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči prodávajícímu.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

 1. Veškeré objednané výrobky, jsou skladovány při teplotě od +4 do max.8°C. Po předání objednaného zboží zákazníkovi, musí být tyto skladovací podmínky zachovány.
 2. V případě, že nedojde k uskladnění dodávaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se E-shop www.chvilickoviknedliky.cz zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodávaném zboží a zároveň není možno ani akceptovat případnou reklamaci.
 3. Poučení o skladování. Výrobky musí být skladovány při teplotě od +4 do +8°C, odděleně od surovin jiného původu z důvodů hrozby kontaminování jinými aromaty a mikroorganismy. Při nedodržení těchto skladovacích podmínek zaniká právo zákazníka na pozdější reklamace!

REKLAMACE A ZÁRUKA NA JAKOST

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady okamžitě reklamovat
 2. Zboží je určeno k okamžité spotřebě a musí být skladováno v chladu. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. V případě oprávněné reklamace je kupující oprávněn požadovat výměnu zboží či slevu z ceny zboží.
 3. U potravinářského zboží typu obložené chlebíčky, kanapky a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícímu za účelem dodání zboží a jeho inzerce. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně
 3. Kupující souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách a změnách obchodních podmínek prodávajícího.
 4. Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

 

Zpět do obchodu